header-image--home
logo
logo

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De producten

De foto's die de producten illustreren, zijn slechts ter informatie gegeven voor het algemene presentatie van het product.

Elk te koop aangeboden artikel maakt deel uit van een samenvattende voorstelling, geschreven op basis van informatie verstrekt door de fabrikant of de leverancier. De teksten die bij deze foto's horen, zijn gebaseerd op de elementen die op de verpakkingen voorkomen en kunnen in geen geval de aansprakelijkheid van SCHOEPS met zich meebrengen.Aangezien de te koop aangeboden producten voedingsproducten zijn en voor zover alle informatie over de essentiële kenmerken van het product voor de Klant op de verpakking beschikbaar zijn, ligt voor elk probleem of elke schade ten gevolge van het gebruik van het product (bv. Allergische reacties of andere) de enige en exclusieve aansprakelijkheid bij de Klant en/of de consument.

2. Bestelling

De bestellingen zullen namens de Klant afgesloten en als definitief beschouwd worden na ontvangst door SCHOEPS van een bestelling per e-mail, fax of een online bestelling.De minimale bestelhoeveelheid bedraagt 24 kartonnen per product referentie.
Op basis van de bestelling wordt er een bestelbon opgemaakt door het Bedrijf en wordt een bevestiging van de bestelling automatisch aangemaakt en doorgestuurd naar de Koper. Deze bevat een samenvatting van de bestelde artikelen en alle bijzondere voorwaarden van de verkoop.
SCHOEPS zal er alles aan doen om de bestelling zo snel mogelijk te verwerken. Behalve door een bevrijdende vreemde oorzaak zal de leveringstermijn voor de verzending naar buurlanden van België minstens 72 uur bedragen. Voor andere landen kan de leveringstermijn langer zijn en zal geval per geval bepaald worden. SCHOEPS behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te bevestigen als daar een rechtmatige reden voor is, bijvoorbeeld een bevoorradingsprobleem, een onduidelijke bestelling, een te voorzien probleem met betrekking tot de levering of een afwijking van de bestelling (het bestaan van een geschil met de Klant over de betaling van een eerdere bestelling, onsamenhangend leveringsadres...).

3. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief btw en zijn opgegeven in euro, belastingen inbegrepen. De transportkosten zijn inbegrepen voor bestellingen vanaf 48 kartonnen.
Meer bepaald zijn de transportkosten ten laste van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor de gevallen die vermeld zijn in de
onderstaande tabel:

 

BELGIË

 

Administratie­kosten

Transportkosten

Elke levering

DAGELIJKS TARIEF IN WERKING + BIJKOMENDE TOEGANGSKOSTEN VOOR LEVERING

Palet van 24 tot 47 kartonnen

25 €

50 €

Palet van 48 kartonnen

CARRIAGE PAID TO / FRANCO

Afhaling magazijn van 24 tot 48 kartonnen

25 €

FRANKRIJK / LUXEMBURG / NEDERLAND

 

Administratie­kosten

Transportkosten

Elke levering

DAGELIJKS TARIEF IN WERKING + BIJKOMENDE TOEGANGSKOSTEN VOOR LEVERING + EUROVIGNETTE

Palet van 24 tot 47 kartonnen

25 €

75 €

Palet van 48 kartonnen

CARRIAGE PAID TO / FRANCO

Afhaling magazijn van 24 tot 48 kartonnen

25 €

Elke wijziging van de verkoopprijzen van de goederen zal 2 weken voor de inwerkingtreding van de wijziging per e-mail en/of per post aan de Koper worden aangekondigd. Elke prijs wordt individueel aan de Koper meegedeeld, waarbij de prijs van de goederen en de transportkosten in de totale prijs van de bestelling inbegrepen zijn. Alle betalingen dienen gedaan te worden via overschrijving. Voor elke betaling biedt de betaalprovider een veilig betalingssysteem en garandeert de vertrouwelijkheid van de nummers die worden gecommuniceerd door beveiligings- en versleutelingsprocedures.
De bestelling wordt geannuleerd als er geen betalingstoestemming via overschrijving verkregen wordt. De Klant is dan een forfaitair bedrag van 25% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (250 euro) (exclusief btw), onverminderd het recht van SCHOEPS om een aanvullende vergoeding te eisen om de werkelijk geleden schade te dekken. SCHOEPS behoudt zich ook het recht voor om geen gevolg te geven aan de bestelling van een Klant in geval van betalingsproblemen bij eerdere bestellingen.

 

4.Betalingsvoorwaarden

Voor elke Koper doet het Bedrijf een dekkingsvraag bij de kredietverzekering "ATRADIUS". Afhankelijk van de dekking die door de kredietverzekeraar voor de Koper wordt aanvaard, is het toegestaan om de betaling van de facturen binnen 30 dagen uit te voeren. In gevallen waarin de Koper niet gedekt wordt door ATRADIUS of als het bedrag van de dekking minder bedraagt dan de helft van het factuurbedrag, zal de Koper verplicht zijn om de factuur vooruit te betalen. Volgens deze algemene voorwaarden zijn in dit geval de algemene voorwaarden van ATRADIUS van toepassing op de Koper.

Facturen kunnen enkel betwist worden per aangetekend schrijven binnen acht (8) dagen vanaf de datum van uitgifte van de factuur en met vermelding van de datum van uitgifte en het factuurnummer en een gedetailleerde opgave van de reden van de betwisting. Als de betwisting gaat over de kwaliteit van de goederen zelf, is artikel 7 van deze algemene voorwaarden met betrekking tot klachten van toepassing.

In geval van niet-betaling op de overeengekomen vervaldag, is de nalatigheidsintrest van rechtswege en zonder kennisgeving aan SCHOEPS verschuldigd door de Koper. Deze interest bedraagt 1% per maand vertraging, waarbij elke begonnen maand beschouwd zal worden als een afgelopen maand. Daarnaast zullen de verschuldigde bedragen worden verhoogd met de kosten van SCHOEPS voor het invorderen van de schuld plus 25% van het factuurbedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (250 euro) (exclusief btw), als forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van SCHOEPS om een ​​aanvullende schadevergoeding te eisen om de werkelijk geleden schade te dekken. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, zijn alle facturen, zelfs die welke nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en komen de toegestane betalingsvoorwaarden te vervallen. Dezelfde regel is van toepassing bij een dreigend faillissement, een gerechtelijke of conventionele ontbinding, uitstel van betaling, alsmede in geval van eender welk feit dat wijst op de insolventie van de koper.  Elke betaling – geheel of gedeeltelijk – van een gefactureerd bedrag impliceert de aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke betalingen worden altijd aanvaard met alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning, en ze worden eerst verrekend ter betaling van de gerechtskosten, vervolgens van de nalatigheidsintrest, daarna van de kosten voorzien in de boeteclausule en uiteindelijk van de hoofdsom.

5. Wijzigingen – annulering door de koper

Alle wijzigingen van of toevoegingen aan een bestelling zijn alleen geldig na een schriftelijke aanvaarding door SCHOEPS van onder andere de prijs, de betalingsvoorwaarden, de leveringstijden enz.

In geval van annulering van een bestelling, zelfs gedeeltelijk, is de koper een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de geannuleerde bestelling met een minimum van 200 euro, onverminderd het recht van SCHOEPS om een aanvullende schadevergoeding te eisen om de werkelijk geleden schade te dekken, zoals en zonder beperking de kosten van bestelde goederen die niet hergebruikt kunnen worden.

6. Levering - voorwaarden - overdracht van risico's en eigendom

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, staat SCHOEPS in voor de levering. Leveringen worden gedaan door een externe transporteur of door de interne transportdienst van SCHOEPS. De Koper heeft ook de mogelijkheid om de goederen op te halen op de maatschappelijke zetel van het Bedrijf, op voorwaarde van de uitdrukkelijke aanvaarding voor SCHOEPS, en volgens haar voorwaarden. 

Voor goederen die voor de export bestemd zijn via wegtransport, is de incoterm "CARRIAGE PAID TO" ("CPT") van toepassing. In dit geval kiest SCHOEPS de transportwijze en draagt de transportkosten tot aan de overeengekomen bestemming. De risico-overdracht gebeurt op het moment dat de goederen aan de eerste transporteur worden overgedragen.

SCHOEPS is verantwoordelijk voor de inklaring van de goederen en de betaling van de transportkosten. Het Bedrijf is echter niet verplicht om een verzekering aan te gaan voor het dekken van het risico van de Koper op eventueel verlies of schade aan de goederen tijdens het transport. Indien de koper dat wenst, kan hij zelf een verzekeringscontract afsluiten en betaalt hij daarvoor dan de verzekeringspremie.

Voor goederen die bestemd zijn voor overzeese export, zijn de voorwaarden "COST, INSURANCE AND FREIGHT" ("CIF") van toepassing. In dit geval is SCHOEPS verantwoordelijk voor de goederen tot aan de overeengekomen haven van bestemming. Zodoende is het aan het Bedrijf om de goederen gedurende het volledige transport verzekeren, kiest het de haven en de rederij, draagt het zorg voor de aangifte van de goederen bij de douane en voor de administratieve documenten, en zorgt het voor de betaling van de douanekosten bij de export. De Koper op zijn beurt haalt de goederen op in de haven en zorgt voor het lossen, het transport van zijn goederen, alsook de douane- en importbelastingen.

De Koper erkent op de hoogte te zijn gebracht dat er op eender welk moment geleverd kan worden en dat geen specifiek tijdstip maar enkel de werkdag kan worden opgegeven.

De leveringstermijnen worden uitgedrukt in werkdagen. De voorziene leveringstermijnen in de orderbevestigingen zijn slechts indicatief en vertragingen geven de Koper niet het recht om de bestelling te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding en boetes te eisen. Wijzigingen in bestellingen kunnen resulteren in uitstel van oorspronkelijk voorgestelde leveringstermijnen.

Mocht de werkelijke configuratie van de leveringsplaats het lossen van de goederen fysiek hinderen, dan behoudt de transporteur (SCHOEPS) zich het recht voor om de levering te annuleren. Als de opslagomstandigheden van de goederen niet optimaal zijn (afwezigheid van een koelkast, defecte koelkast, onderbroken koudeketen...), behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de levering te annuleren. De transport- en verzendkosten zijn dan voor rekening van de Koper. Het Bedrijf zal de Klant per e-mail informeren over de onmogelijkheid van de voorziene levering. In de hierboven genoemde situaties zal SCHOEPS op alle mogelijke manieren contact opnemen met de Klant om tot een overeenkomst te komen betreffende de levering van de bestelling.

De Klant verbindt zich ertoe de goederen bij de aankomst ervan op het leveringsadres, zelf of door een persoon van zijn/haar keuze, die een bewijs kan voorleggen van de identiteit van de Klant, aan te nemen en de bezorger het bestelnummer dat door SCHOEPS werd toegekend mee te delen. De Koper, of een andere hierboven genoemde persoon, moet bij ontvangst de hoeveelheden van de door de Koper bestelde goederen controleren, en dit vóór het vertrek van de transporteur. De Koper tekent hiervoor een leveringsbon of transportbon. De Koper kan daarbij het nodige voorbehoud maken via een gedetailleerde, leesbare en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van eventuele gevonden afwijkingen (ontbrekende goederen). De Koper moet de tekorten hetzij schriftelijk via e-mail bevestigen via info@schoeps.be of per telefoon +32 (0) 64 26 56 56, uiterlijk twee dagen na de levering, met vermelding van het nummer van de betreffende bestelling.Behalve in geval van overmacht (onvoorzienbaar en onvermijdelijk voorval), mag de Koper de levering niet weigeren, waarbij alle klachten geformuleerd dienen te worden zoals hierin bepaald.

Bij weigering van ontvangst van de goederen wordt het contract van rechtswege opgezegd na een periode van 2 dagen na de aanmaning om het contract alsnog uit te voeren. Betaalde voorschotten zullen behouden worden ter uitvoering van de boeteclausule en SCHOEPS behoudt zich het recht om aanvullende schadevergoeding en boetes te vorderen.

7. Klachten en aansprakelijkheid

De Koper heeft tot de uiterste gebruiksdatum de tijd om de goederen zorgvuldig te onderzoeken en een klacht in te dienen. De Koper verliest het recht om een non-conformiteit of een zichtbaar gebrek van de goederen in te roepen als deze niet per post of per e-mail via info@schoeps.be aan SCHOEPS werden gemeld, met de volgende informatie: het gewicht van de betrokken goederen, het type product in kwestie, het ondervonden probleem, het lotnummer, de uiterste gebruiksdatum, de referenties van het zakje en foto's van het ondervonden probleem. Het Bedrijf heeft 2 werkdagen om op de klacht te reageren en om daarbij aan te geven welke regelingen het zal treffen. Als het retourneren van de goederen gerechtvaardigd lijkt, wordt de Koper het bedrag dat overeenkomt met de gebrekkige goederen gecrediteerd en moet hij (1) ofwel de gebrekkige goederen vernietigen, of (2) de gebrekkige loten op kosten van SCHOEPS terugsturen. Als blijkt dat de geretourneerde goederen wel in een goede staat van verbruik verkeren, is de Koper verplicht om de gemaakte kosten te vergoeden wegens ongerechtvaardigde klacht. Het is aan de Koper om de koudeketen en, meer in het algemeen goede bewaarcondities, in acht te nemen.

SCHOEPS behoudt zich het recht voor om klachten te weigeren en/of terug te sturen als deze voorwaarden niet nageleefd worden.

Iedere aansprakelijkheid van SCHOEPS voor enige indirecte schade veroorzaakt door de goederen, inclusief winstderving of verlies van contracten door de Koper of schade aan andere goederen of het milieu, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, behalve in geval van fraude of zware fout.

De Koper mag de goederen in geen geval terugsturen of een vervangende aankoop doen.

Onder voorbehoud van eventuele garantie gegeven door SCHOEPS, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf beperkt tot de op de factuur vermelde waarde van de geleverde goederen en in elk geval is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat door de wet is bepaald.

De Koper erkent dat SCHOEPS niet garandeert dat de goederen voldoen aan de voorschriften of vereisten die op elk grondgebied van toepassing zijn, behalve die met betrekking tot de naleving van de regels en voorschriften die gelden in België.

8. Overmacht en uitzonderlijke moeilijkheden

Alle omstandigheden die redelijk onvoorspelbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte en die de uitvoering van het contract lastiger of moeilijker maken dan verwacht uit administratief, technisch, financieel of ander oogpunt, zullen als overmacht worden beschouwd.

Ze geven SCHOEPS het recht om, naast de automatische opschorting van de dienstverlening en/of het recht om het contract van rechtswege op te zeggen zonder kosten of compensatie, een herziening of compensatie te vragen door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Koper. In dat geval wordt de uitvoeringstermijn automatisch opgeschort zolang de overmacht voortduurt, vermeerderd met de nodige tijd voor het opnieuw opstarten van de dienstverlening, met een minimum van twee werkdagen. In geval van overmacht van meer dan één kalendermaand, kan het contract zonder kosten of compensatie geannuleerd worden.

Als gevallen van overmacht worden beschouwd: oorlogssituatie of mobilisatie, stakingen, lock-out, rellen, gebrek aan materiaal of uitzonderlijke materiaalkosten, machineschade en vernietiging van apparatuur, transport storingen, onderbrekingen in elektrische diensten, elke uitzonderlijke atmosferische omstandigheid en, meer algemeen, elke gebeurtenis die het beginnen of voortzetten van de uitvoering van de dienstverlening verhindert. De Koper verbindt zich ertoe om in geval van overmacht de beëindiging van het contract niet te eisen, noch om de dienstverlening voor rekening van SCHOEPS door een derde te laten uitvoeren.

9. opschorting – verbreking

SCHOEPS behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling van een factuur de opschorting van het contract te overwegen, onverminderd wat hierover bepaald is in artikel 4 van deze voorwaarden.

Elke bestelling die niet betaald werd op de vervaldatum staat SCHOEPS toe om, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, elke nieuwe bestelling na de niet-betaalde bestelling als opgezegd te beschouwen. In dit geval is een bedrag van 30% van de geannuleerde verkoop, met een minimum van 250 euro, van rechtswege verschuldigd zonder dat daarvoor een formele kennisgeving vereist is, bij wijze van forfaitaire vergoeding voor de schade en de winstderving vanwege de opzegging.

Het Bedrijf heeft ook het recht om elke verdere levering op te schorten tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

10. Faillissement – insolventie

SCHOEPS behoudt zich het recht voor om van rechtswege en zonder kennisgeving een bestelling of contract te beëindigen in geval van faillissement of insolventie van de Klant. Het faillissement of de insolventie van de Koper resulteert ook in de automatische opeisbaarheid van alle schulden van de Klant t.a.v. SCHOEPS.

11. Toepasselijk recht – bevoegdheid

 

Deze voorwaarden moeten geïnterpreteerd worden en alle gerelateerde geschillen moeten worden beslecht volgens de toepasselijke Belgische wetten. De artikelen 1 tot en met 4, 40 en 89 tot en met 101 van het Verdrag van Wenen zijn uitgesloten.

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en rechtscolleges van Bergen-Charleroi, afdeling Bergen met betrekking tot de bestelbonnen, leveringsbonnen en facturen opgesteld in het Frans en de rechtbanken en rechtscolleges van Gent, afdeling Gent, met betrekking tot bestelbonnen en facturen opgesteld in het Nederlands.